Ons 10-puntenplan

Ons verkiezingsprogramma 2018 in 10 punten:

1. Veilige en verkeersveilige gemeente - Strategisch plan voetpaden en fietspaden

We zetten in op meer en nog beter uitgeruste politieagenten.  We investeren verder in de wijkwerking van de politie, die dicht bij de mensen staat. Camera’s zijn nuttig. We zullen de investeringen in slimme en mobiele camera’s verder opdrijven. Tegen overlast en sluikstorten. Maar de beste beveiligingscamera is nog steeds uw buurman. Het versterken van het persoonlijk contact en de actieve buurtwerking is daarom minstens even belangrijk als de politie.

Onder veiligheidsbeleid verstaan we ook verkeersveiligheid. Er is echt nood aan een strategisch plan voor voetpadenpaden en fietspaden.  Sommige straten en wijken in onze gemeente hebben nog nooit een voetpad gekregen. We passen stoepen en oversteekplaatsen aan, zodat deze veilig zijn en toegankelijk zijn. Ook voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. We faciliteren autodelen: minder auto’s leidt in principe ook tot minder ongelukken.

We investeren in nieuwe fietspaden in de vier deelgemeenten en we verbinden die ook beter met mekaar, onder meer langs het Noskoemwegske (verlengde van de Erpsestraat), de Zavelstraat, de Hippodroomlaan, de Weiveldlaan en de Parklaan/Van Dijcklaan. We leggen een fietspad langs de Spoorwegstraat dat via een tunnel onder de Parklaan doorloopt. De huidige “fietsstraat” in de Spoorwegstraat is te smal en daardoor onveilig voor fietsers die in de andere rijrichting dan de auto’s fietsen. Waar het kan, maken we het fietspad langs de Tramlaan dubbel zo breed zodat fietsers mekaar veilig kunnen kruisen.

We vragen ook heel nadrukkelijk dat Vlaanderen zijn verantwoordelijkheid neemt. De Leuvensesteenweg doorkruist onze gemeente, maar is een gewestweg. De fiets- en voetpaden verkeren in een erbarmelijke toestand. Dit is een dagelijks gevaar voor kinderen en gezinnen die naar school of werk fietsen.

2. Strijd tegen eenzaamheid - Mensen verbinden

De meesten onder ons leven langer. Maar we worden ook eenzamer. Het probleem is het grootst bij de oudere generatie. Uit studies blijkt dat 40% van de ouderen aangeeft zich eenzaam te voelen. Toch is het zich eenzaam voelen zeker geen zaak van enkel de oudere bevolking. Meer en meer mensen zijn single. Dat is niet noodzakelijk een probleem en vaak is het zelfs een bewuste keuze. Maar toch moeten we als samenleving waakzaam zijn dat mensen het contact niet verliezen met de gemeenschap en de gemeente.

Van alle inwoners is meer dan 45% van buitenlandse herkomst, wat Zaventem bijzonder multicultureel maakt. Onze diverse samenleving moet meer in contact komen met elkaar. CD&V wil ervoor zorgen dat er in elke wijk een inspirerend buurtinitiatief ontstaat. Het kan dan gaan over speelstraten, buurtfeesten, een jaarlijkse actie of een Facebookpagina van de wijk of de straat. We zorgen ervoor dat onze ruimtelijke ordening en de inrichting van onze publieke ruimte het samenkomen van mensen stimuleert.

Soms staan hinderpalen zoals financiële barrières, geen of ongeschikt vervoer de participatie aan activiteiten in de weg. Die hinderpalen willen we wegwerken. Flexibele vormen van vervoer zoals pendelbusjes of het delen van vervoersmiddelen met vrijwilligers kunnen een groot verschil maken. Recent hebben we zelfs geïnvesteerd in “riksja’s”. Dat zijn fietsen waar je je heel comfortabel in kan laten vervoeren door een familielid of vriendin. Ideaal om toch te kunnen genieten van wat er buiten allemaal te beleven valt als je zelf minder mobiel bent.

Voor ouderen of minderbedeelden investeren we in toegankelijke sociale restaurants. Op een goed bereikbare plaats bieden we betaalbare maaltijden aan. We werken daarvoor samen met privé-initiatieven en met onze verenigingen en raden. We bieden alle informatie rond sociale dienstverlening aan vanuit het nieuwe Sociaal Huis, dat zal ontstaan na de fusie van het OCMW en de Sociale Dienst van de gemeente. We ondersteunen ook de opstart van een privaat Medisch Centrum in onze gemeente.

3. Zaventem aan Zet! - Nog meer inspraak en wijkwerking

Met “Zaventem aan Zet” hebben we u als inwoner voor het eerst in decennia echt inspraak gegeven in het bestuur. Via onze wijkvergaderingen en enquêtes hebben meer dan 1.000 inwoners hun gedacht kunnen zeggen. Zaventem aan Zet heeft geleid tot prachtige realisaties. Mooie  voorbeelden zijn het nieuwe Zeenpark in Sterrebeek, het vernieuwde park Liekendael in Woluwe en de ontwikkeling van de Kersenberg in Nossegem. In Zaventem centrum hebben de mensen hun zegje kunnen doen over de werking en de programmatie van het nieuwe Cultureel Centrum (CC). We willen volop blijven inzetten op de inbreng en de waardering van onze vrijwilligers bij het CC.

Met wijkwerking en burgerparticipatie moeten we nu volop verder aan de slag gaan:

·         We behouden een schepen voor participatieve democratie en wijkwerking en wij zouden als CD&V deze bevoegdheid graag verder vorm geven

·         We zetten graag een stap verder in het ondersteunen van vernieuwende wijkinitiatieven. We geloven in “the right to challenge”, het recht van burgers en verenigingen om de gemeente uit te dagen. Als u komt met voorstellen die beter, efficiënter of duurzamer zijn dan de acties van de gemeente zelf, dan geven wij die initiatieven een kans. Denk bijvoorbeeld aan een opruimactie, het onderhoud van een buurtveldje of de conciërgefunctie van een gemeenschapscentrum. Dit kan ook ondersteund worden met een wijkbudget.

·         Wij willen een toekomstplan 2030 opmaken per deelgemeente, samen met de inwoners. We ontwikkelen een visie op beloftevolle sites zoals de Boomkwekerij aan de Zavelstraat in Sterrebeek, de jeugd- en sportsite aan de Smoldersstraat in Woluwe, en de oude industrie van Zaventem Noord. Daar willen we gaan voor multifunctionele panden waar wonen, werken, horeca en ontspanning perfect op mekaar afgestemd zijn. We willen ook graag het recreatiegebied aan de Felix Goossensstraat in Nossegem kopen.

·         We breiden de dorpsraden uit met individuele burgers die een warm hart hebben voor hun deelgemeente.

·         Het college licht bij de start van de bestuursperiode het nieuwe bestuursakkoord toe in elke deelgemeente.

4. Levendige gemeente - Versterking handelskernen

Het is een grote uitdaging om onze dorpskernen levendig te houden. Leegstand rukt op in de vier deelgemeenten. CD&V heeft een plan klaar voor de versterking van onze dorps- en handelskernen. We stellen acties voor op verschillende domeinen:

 ·         De gemeente moet volop investeren in een kwalitatieve en aangename infrastructuur. Op de plaatsen waar dat gebeurd is, merk je het verschil. Eén van de mooie voorbeelden is het Heldenplein aan de zuidkant van het station in Zaventem. De heraanleg van het plein heeft gezorgd voor een gezellige plek met goed draaiende handelszaken, restaurants en cafés.

·         De gemeente moet volop de kaart trekken van de lokale horeca. Cafés en restaurants moeten maximaal de kans krijgen om terrassen aan te leggen of een deel van het openbaar domein ervoor te gebruiken. Een goed draaiende terras in de zomermaanden kan voor een zaak het verschil maken tussen overleven of de deuren moeten sluiten. Het brengt leven in de brouwerij! We maken een horecaplan dat aangeeft op welke locaties horeca het meest passend is. Horeca moet immers goed inpasbaar zijn in de buurt.

·         We moeten voor elk van onze kerkpleinen een toekomstbeeld ontwikkelen. Vandaag zijn al onze kerkpleinen quasi uitsluitend parkings. Uiteraard is de parkingfunctie belangrijk, maar de inrichting kan veel beter. Via Zaventem aan Zet betrekken we de inwoners bij de herinrichting van onze kerkpleinen en ook bij andere pleinen zoals het De Beusscherplein in Sterrebeek.

·         We lanceren een premiesysteem voor startende handelaars. Hiermee bieden we een antwoord op de steeds luider klinkende vraag naar betaalbare huurprijzen voor handelspanden. Ook bestaande handelaars die hun zaak grondig renoveren en zo bijdragen tot een aantrekkelijke en bruisende gemeente kunnen een infrastructuursubsidie krijgen. Met de premie voor handelaars proberen we ook de diversiteit in het aanbod te vergroten.

·         Na Zaventem in Kaart (www.zaventeminkaart.be) lanceren we ook een echte dorpsapp. Met de dorpsapp kunnen de inwoners heel gemakkelijk de mooie plekjes, horeca en handelszaken ontdekken. Ze kunnen ook foto’s opladen en berichten sturen over dingen die ze opmerken in het straatbeeld en die ze willen delen met hun buren of  met de gemeente. Ook zaken die voor verbetering vatbaar zijn.

·         We maken aan Vlaanderen duidelijk dat we niet zullen toestaan dat Sint-Stevens-Woluwe een enclave wordt. Bij de herinrichting van de Ring en de Woluwelaan verzetten we ons tegen een volledige knip van de Woluwelaan tussen de Jozef Vandamstraat en de Henneaulaan. De dorpskern van Sint-Stevens-Woluwe moet via de vallei van de Woluwe ook met de wagen verbonden blijven met de dorpskern van Zaventem. Een alternatieve route door het bedrijventerrein Keiberg is een mogelijkheid. De weg wordt best enkel toegankelijk gemaakt voor lokaal verkeer, bestemmingsverkeer voor de bedrijvenzone Keiberg en openbaar vervoer. Dit kan via slimme technologie. 

5. Nette gemeente - Strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten

De voorbije jaren is onze gemeente geconfronteerd met een toename van zwerfvuil en sluikstorten. De oplossing hiervoor is meervoudig en vraagt zowel preventie, communicatie, participatie, maar ook een kordate aanpak via GAS-boetes en politie-optreden.

We ondersteunen volop het actieplan van onze afvalintercommunale Interza. De grootte, de plaatsing en de ledigingsfrequentie van de vuilnisbakjes wordt geoptimaliseerd. Alle opgeruimde sluikstorten worden geregistreerd en in een databank ondergebracht, waardoor controles met een sluikstortcamera heel gericht kunnen gebeuren.

Onze afvalintercommunale werkt zelfs samen met de intercommunale Incovo uit de Noordrand. Zo voeren voortaan 10 gemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel samen de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. Zaventem is één daarvan. De samenwerking laat toe om de aanpak te professionaliseren en om goede voorbeelden aan elkaar door te geven. Twee gespecialiseerde medewerkers zijn er dag in dag uit aan de slag om de gemeenten in de strijd tegen zwerfvuil bij te staan. Een eerste concreet actiepunt is een gezamenlijk communicatiecampagne rond het thema “Proper is plezant”. Op meer dan duizend straatvuilnisbakjes verschijnen opvallende stickers met die slogan.  De straatvuilnisbakjes zullen ook in de toekomst verder gebruikt worden als drager van telkens nieuwe boodschappen rond zwerfvuil en sluikstorten. De samenwerking gaat veel verder dan alleen communicatie. Er worden vuilnisbakplannen opgemaakt. Het goede gebruik en misbruik van straatvuilnisbakjes wordt gemonitord en aangepakt. In parken en groenzones worden acties tegen hondenpoep voorbereid en er wordt een gezamenlijk netwerk van enthousiaste zwerfvuilvrijwilligers opgebouwd en ondersteund.

Een propere buurt nodigt veel meer uit tot het proper houden ervan. We steunen voluit de bestaande en nieuwe burgerinitiatieven zoals Zaventem Proper.Wij erkennen ook dat het onderhoud van onze straten, pleinen en parken beter kan.

We investeren in mobiele camera’s om overtreders te kunnen vatten en we rekenen altijd de maximale wettelijke GAS-boetes. Vandaag al zijn sluikstorten en zwerfvuil goed voor een kwart van de GAS-boetes. Daarnaast vinden wij dat overtreders die gevat worden verplicht moeten worden om minstens een dag zonder betaling mee te draaien bij Interza of de gemeentelijke Groendienst.

6. Ruimte voor kinderopvang en onderwijs - Huis van het Kind

De Zaventemse bevolking groeit bij de snelsten van de provincie Vlaams-Brabant. Daar moeten wij als gemeentebestuur een antwoord op bieden. Want investeren in onze kinderen, is investeren in onze toekomst.

Op vlak van Onderwijsinfrastructuur moeten we dringend werk maken van een strategisch toekomstplan. De bevolking neemt toe en dus groeit ook de nood aan klassen voor onze kinderen. En dit terwijl er door de gemeente enkel in Sint-Stevens-Woluwe een uitbreiding van de bestaande school gepland is, ten vroegste tegen 2021-2022.

Wij vinden het een gemeentelijke taak om te investeren in basisscholen. Voor secundaire scholen gaan we samen met het Vrij Onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs (GO!) op zoek naar gepaste locaties waar zij extra capaciteit kunnen creëren.  De gemeente kan daarbij gronden en gebouwen verkopen aan de scholen of in erfpacht geven.

CD&V wil investeren in een echt Huis van het Kind.  Dat betekent dat we het Netwerk van het Huis van het Kind ook een fysieke plaats geven. Een open en toegankelijke plaats. Dit hoeft daarom geen alleenstaand gebouw te zijn. Het Huis van het Kind kan ook geïntegreerd worden bij één van de gemeentelijke diensten, zoals de Dienst Vrije Tijd, of de Integratiedienst. Vanuit het Huis van het Kind steunen we ook initiatieven die willen investeren in betaalbare kinderopvang. Het Huis van het Kind coördineert het beleid rond kinderarmoede.

7. Groen boven Grijs - Ruimte voor ontspanning

Vanuit de bevoegdheid Ruimtelijke Ordening heeft CD&V  de verordening op de appartementen op de agenda van de gemeenteraad gezet. Daarmee werd een stop ingevoerd op de wildgroei aan appartementen buiten de centra van onze vier deelgemeenten. Hiermee vrijwaren we de schaarse open en groene ruimte. We kiezen dus voor groen boven grijs. Dit beleid gaan we voluit verderzetten.

We werken verder aan onze nieuwe groene longen en verbindingen van groen en water in onze vier deelgemeenten. In Nossegem creëren we een belevingsbos van 2 hectare aan de Kersenberg, pal in het centrum van de deelgemeente. We breiden de speeltuin uit aan de overkant van de beek en bieden de kerkfabriek alle kansen om nieuwe scoutslokalen op te trekken voor de Europascouts. In Sterrebeek leggen we Zeenbos fase 2 aan en bouwen nieuwe lokalen voor Chiro Mik Mak aan het Zeen. De Chirolokalen vormen dan samen met het Jeugdhuis Tonzent een mooie jongerencampus. Deze twee verenigingen kunnen dan ook volop samen werken en hun infrastructuur met mekaar delen. In Zaventem investeren we verder in de open ruimte aan het Imbroek, waar ook de nieuwe scoutslokalen zullen verrijzen. In Woluwe maken we het wandelpad langs de Woluwe af.

We maken ook een plan sportinfrastructuur op dat over meerdere bestuursperiodes kan lopen. Na de renovatie van de sporthal en het zwembad in Zaventem denken we al na over nieuwe investeringen in sportinfrastructuur. De site aan de Quinckenstraat leent zich daar uitstekend toe al zijn er ook nog andere opties. Aan het Zeenpark in Sterrebeek en aan de Quinckenstraat in Zaventem leggen we twee nieuwe skateparken aan. We betrekken de jeugd daar actief bij.

 Groen boven grijs betekent ook dat we werk maken van een degelijk klimaatplan en luchtkwaliteitsplan waarbij groene en gezonde manieren van transport en energiegebruik de levenskwaliteit moet verbeteren. Dit is een werk van vele jaren en vereist samenwerking over de gemeentegrenzen heen. Ook de ontwikkeling van de luchthaven heeft een grote impact. We zijn pro luchthaven maar contra plan 2040 van Brussels Airport Company, wat de leefbaarheid van onze dorpskernen op onaanvaardbare wijze zou aantasten. We pleiten ook voor de wettelijke verankering van het historisch baangebruik. Groen boven grijs is ook van belang in de strijd tegen geluidshinder in woonwijken gezien groenaanplantingen lawaai dempen. 

 Tot slot investeren we in erosiebestrijding. We hebben de voorbije legislatuur een erosiecoördinator aangesteld die de plaatsen voor wateroverlast en afstromende modder onderzoekt en oplossingen voorstelt. We voorzien voldoende investeringskredieten in de begroting om de nodige ingrepen te kunnen doen, in nauw overleg met de buurtbewoners, de landbouwers en onze nieuwe maatschappij voor drinkwater en riolering, Farys. Deze laatste moet er uiteraard ook voor zorgen dat er voldoende drinkwater is in periodes van droogte.

8. Betaalbaar wonen - Van verkavelen naar verkeuvelen

We creëren nieuwe sociale kavels die we aan verlaagde prijs verkopen aan jongeren en jonge gezinnen die een band hebben met onze gemeente. Bij verkavelen ligt de focus niet meer op het louter opsplitsen van grond in kavels, waarop mensen zich dan achter hun vier muren en hoge hagen terugtrekken. Nee, we gaan naar woonparken waar we auto’s voor een groot stuk onder de grond steken. Zo worden parkeerstraten terug leef- en speelstraten. We gaan naar meer publiek groen. Zo creëren we ontmoetingsplaatsen voor inwoners, hun kinderen en hun bezoekers. Plaatsen die uitnodigen tot keuvelen. Tot verbondenheid en integratie ook. Van verkavelen naar verkeuvelen dus!

 Als sociale kavels die ondertussen bebouwd zijn opnieuw op de markt komen, dan heeft de gemeente altijd voorkooprecht. Op die manier kunnen woningen door de gemeente opnieuw verkocht worden aan dezelfde doelgroep als de sociale kavels.

 Ook voor ouderen investeren we in betaalbaar wonen! Het is een goede zaak dat we er samen met andere initiatiefnemers in geslaagd zijn om het aantal kamers in de Zaventemse woonzorgcentra fors uit te breiden. 

9. Vlaams karakter én sociale integratie - Voor een Zaventem waar iedereen zich thuis voelt

“Vlaams karakter én sociale integratie” is één van de grootste uitdagingen voor onze gemeente. Wij gaan voor een Zaventem waar iedereen zich thuis voelt. Een Zaventem waar het fier uitdragen van de eigenheid hand in hand gaat met een respectvol omgaan met verscheidenheid. De bereidheid om het Nederlands te leren, maakt daar deel van uit. Taal als bindmiddel. Hoe kan je elkaar begrijpen als je elkaar niet verstaat?

Met heel veel inzet hebben we de voorbije jaren onze Integratiedienst opgestart. Maar we moeten die versterken. Op korte termijn is er nood aan zeker een extra kracht op de Integratiedienst, die de functie heeft van buurtwerker. Wij zijn van mening dat de buurtwerker zich vooral op het terrein, op straat en in de wijken moet begeven. Deze persoon werkt in overleg met de sociale organisaties, de scholen, de wijkagenten en met de gemeentelijke diensten zoals Vrije Tijd, Sociale Zaken en het Huis van het Kind.

De buurtwerker moet het aanbod van Nederlandse lessen, sociale initiatieven, en wijkvergaderingen tot bij de mensen in de wijken brengen. 

10. Financieel gezonde gemeente: laagste belastingen van Vlaams-Brabant - Schuld onder controle

Met een CD&V-schepen van Financiën zal de schuld tegen 2020 gedaald zijn met 18 miljoen euro. Tegelijk kan Zaventem de laagste belastingen van Vlaams-Brabant voorleggen en zelfs de laagste grondbelastingen van Vlaanderen.

 ·         CD&V wil de belastingen voor haar inwoners niet verhogen. Onze inkomsten als gemeente bedragen vandaag ongeveer 50 miljoen euro. Als wij net als de voorbije 12 jaar de financiën zorgvuldig beheren, dan moeten wij met dit budget de uitdagingen aankunnen

·         CD&V wil zuinig omspringen met de gemeentelijke personeels- en werkingsbudgetten om ruimte te maken voor investeringen.

·         We moderniseren het gemeentebestuur waar het kan. Voor een betere dienstverlening naar u als burger toe, maar ook om efficiënter te werken. De gemeentelijke website moet veel aantrekkelijker worden en worden omgebouwd tot een elektronisch burgerloket. 

Samen #dewegvooruit!
Hartelijk dank voor het doornemen van ons programma. U kent nu onze ideeën voor de toekomst van onze gemeente. Samen met u willen wij #dewegvooruit gaan! Wil je graag wat meer uitleg of heb je suggesties, laat het ons dan zeker weten!

Bart, Hilde, Lukas, Gerard, Hamid, Marleen, Veerle, Nicole, Steven, Farid, Filip, Nathalie, Nicoel, Martine, Greta, Dirk, Pieter-Jan, Morgane, Leen, Mélanie, Tony, An, Sven, Filiep, Lutgard, André, Boudewijn, Valeer, Joos, Claudine en Mia.