Beleidsverklaring 2019

Coalitie CD&V en Open VLD

Als belangrijkste bestuursorgaan binnen de gemeente is de gemeenteraad, dank zij de rechtstreeks verkozen leden, de vertegenwoordiging van de hele bevolking.

Ingevolge de verkiezing van 14 oktober 2018 waarbij de inwoners van Zaventem 31 gemeenteraadsleden verkozen, werd een nieuwe bestuurscoalitie gevormd door Open VLD en CD&V.

Deze nieuwe meerderheid neemt vanaf heden 2 januari 2019 de verantwoordelijkheid op voor het gemeentebeleid van de legislatuur 2019-2024.

Krachtlijnen van het bestuursakkoord

Het positief project dat Open-VLD en CD&V presenteert bestaat uit een aantal duidelijke krachtlijnen die we consequent wensen na te leven:

- Een gastvrije Vlaamse gemeente waar iedereen welkom is die onze fundamentele waarden respecteert.

- Een gemeente met een efficiënt veiligheidsbeleid

- Een financieel gezonde gemeente zonder zwaardere fiscale lasten voor haar inwoners

- Een groene en milieuvriendelijke gemeente die de stedenbouwkundige voorschriften strikt doet naleven.

- Een bereikbare gemeente die werkt aan meer en makkelijker gebruik van ecologische verplaatsingsmodi.

- Een gemeente die ijvert voor verkeersluwe woon- en dorpskernen en voorrang geeft aan de zwakke weggebruikers.

- Een sociale gemeente die kinderarmoede bestrijdt en het welzijn van iedere burger primordiaal stelt.

- Een gemeente die inspraak en communicatie hoog in het vaandel draagt.

- Een sportieve en culturele gemeente die het verenigingsleven en de ontplooiing voor alle inwoners en alle generaties ondersteunt.

- Een ondernemingsvriendelijke gemeente die de lokale handelaars ondersteunt en de verouderde bedrijventerreinen nieuw leven geeft.

- Een gezellige en nette gemeente die misbruiken en sluikstorten onverbiddelijk sanctioneert.

 Dit is geen nominatieve beperkende opsomming maar de grondslag van het beleid dat deze coalitie wil realiseren.

Infrastructuur en ecologie-> onze contactpersoon: Eerste Schepen en Schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer

Het spreekt vanzelf dat omwille van deze uitdeining heel wat andere problematieken zoals o.m. klimaat en verkeer onmiskenbaar eveneens een grensoverschrijdende aanpak eisen. Milieu en ecologie stoppen niet aan de gemeentegrenzen. De verkeerslast rond en in een luchthavengemeente, rakend aan een Europese hoofdstad, doorkruist door drukke snel- en gewestwegen, kan alleen maar gezamenlijk aangepakt worden. Een grote inbreng vanuit de Federale Overheid en de gewesten is hier een must en zal opgevolgd worden.

Anderzijds zal de gemeente op basis van enquêtes, volksbevragingen en statistieken samen met de professionele inbreng van de verkeerspolitie verder werken aan een strategisch plan voor voetpaden, fietspaden en dorpskernherwaarderingen, met masterplannen voor verkeersluwere centra, die meer plaats en veiligheid bieden aan fietsers en voetgangers.

Eén van de studies desbetreffend zal gaan over de herinrichting van het verkeer rond en de parkeerruimte op het Kerkplein in Zaventem, maar ook de centrale pleinen in de andere deelgemeenten komen aan bod. Er zal geijverd worden naar minder auto’s in het hart van de gemeente en een verfraaiing van het wegennet volgens de noodwendigheden, naar milieuvriendelijker vervoer met o.m. uitbreiding van de fietsverbindingen, ook tussen de deelgemeenten, en naar geschikte stalplaatsen voor de wagens die daar wél moeten zijn. Zo zullen reeds in 2019 twee ruimten hiervoor worden ingericht, weliswaar met waterdoorlatende ondergrond. Naast de Maalderij zal een parkeerzone soelaas brengen voor de levendige handelskern in Sterrebeek, en in Zaventem zal een uitbreiding van de Quitmannparking naast het station bijdragen tot meer gebruik van het openbaar vervoer. Ook de blue bikes fietsenuitleendienst in het station zullen we, indien het gebruik ervan toeneemt, uitbreiden. De transitie van het gemeentelijke wagenpark en de politievloot naar ecologischere transportmiddelen wordt verder gezet.

We willen als gemeente zoveel mogelijk een modelfunctie invullen tegen de bedreiging van de klimaatverandering door o.m. ander energiegebruik en aankoop en bebossing van resterende open ruimte. We blijven werken aan het behoud van het groen karakter en de uitbreiding van de parkzones.

Uiteraard zal de opgestarte inhaalbeweging in het kader van de duurzaamheid ook toekomstgericht worden voortgezet met verdere plaatsing van LED-verlichting, eco verwarmingssystemen voor nieuwe en vernieuwde gebouwen, waterbeheersings- en -zuiveringsinitiatieven, circulaire economie, het promoten van deelfietsen in de bedrijvenzones, infosessies voor de bevolking, e.d.m.

Integratiebeleid & Onderwijs --> onze contactpersoon: Schepen van Integratie Hamid Akaychouh

Alle activiteiten in het kader van onderwijs, onthaal, vrije tijd, welzijn en woonbeleid blijven hefbomen voor het sociaal integratiebeleid. Naast Nederlandse taalcursussen zal ook ander educatief aanbod en digitale alfabetisering verder uitgebouwd blijven worden voor jong en oud.

Kwalitatief onderwijs en brede scholen moeten met alle partners kansen bieden voor iedereen. De goede werking en logistieke ondersteuning van het onderwijs zal verder worden bevorderd door de permanente dialoog met de inrichtende machten. Als schoolbestuur zullen we tevens de gemeentescholen blijven aanpassen aan de noden van de tijd, zowel qua infrastructuur en meubilair als qua leermiddelen. Zodra de hogere overheid de aangevraagde subsidies voor de gemeentelijke basisschool in Sint-Stevens-Woluwe zal hebben gegund, zal gestart worden met de 3de fase van de nieuwbouw om het capaciteitsprobleem op te lossen. Het gemeentebestuur zal ook voldoende kwaliteitsvolle voor- en naschoolse kinderopvang voor alle scholen organiseren.

Jeugd--> onze contactpersoon: Eerste schepen en Schepen van Jeugd Bart Dewandeleer

Ook de jeugdwerking door Chiro’s, Scouts en jeugdhuizen zal blijvend ondersteund worden, zowel door het aanbieden van veilige infrastructuur als door het maken van goede afspraken en het inspelen op de noden. In die optiek zal een actief belevingsonderzoek worden opgestart waarvan het  resultaat de basis wordt voor het te voeren jeugdbeleid.

Waar nodig zal het ontspannings- en educatief aanbod voor jongeren en kinderen nog worden uitgebreid, en tijdens de vakantieperiodes zo mogelijk ook qua agenda worden opgesteld in functie van activiteiten voor de verschillende leeftijden op hetzelfde moment, zodat alle kinderen van eenzelfde familie tegelijkertijd recreatief actief kunnen zijn.

Eén van onze doelstellingen voor deze legislatuur is het behalen van het label Kindvriendelijke Gemeente. De nieuwe jeugdlokalen op het Imbroek zullen worden afgewerkt en door de Scouts en de Speelpleinwerking in gebruik genomen. De Europascouts zullen op de grond, die door de gemeente in erfpacht wordt gegeven, ook hun nieuwe stek kunnen optrekken en voor Chiro Mik-Mak wordt gewerkt aan vaste infrastructuur naast Jeugdclub Tonzent in het uitgebreide en opnieuw beboste Zeenpark.

Om jongeren de kans te bieden als volwassene in hun thuisgemeente te blijven en hier hun gezin uit te bouwen zal het gemeentebestuur deze nieuwe legislatuur sociale kavels toekennen rekening houdend met de zelfde klemtonen als anno 2018, nl. de sociale- en gezinssituatie, de band met Zaventem, de taalkennis of de positieve ingesteldheid en bereidheid tot het leren van het Nederlands

Economie & Financiën --> onze contactpersoon: Eerste schepen en Schepen van Financiën Bart Dewandeleer

De achtereenvolgende vorige gemeentebesturen creëerden een gezond financieel beleid dat tevens fiscaal vriendelijk en vooruitziend is. Deze nieuwe coalitie wenst diezelfde weg van de deugd te bewandelen en zal de tering naar de nering blijven zetten.

Een belangrijk element daarbij is het behoud van het bedrijfsvriendelijke klimaat waarvoor Zaventem reeds decennia gekend is. Immers, het zorgt voor ruime tewerkstelling en een bloeiende gemeente met gelukkige inwoners. We zullen daarom ook voor de komende jaren een beleid voeren dat ondernemen aanmoedigt en lokale ondernemers en handelaars ondersteunt. Om de constructieve samenwerking met de handelsverenigingen niet alleen verder te zetten maar nog te verbeteren, zal met een gespecialiseerde werkkracht een bijkomend loket Zaventemse Economie worden uitgebouwd, specifiek voor de behandeling van vragen en dossiers van ondernemers, handelaars, zelfstandigen en bedrijven.

Daarmee willen we tevens een antwoord bieden aan de grote nood aan informatie rond ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven die op grotere schaal willen investeren in onze gemeente. Zaventem is immers de tweede economische pool van ons land en moet zich competitief tonen ten opzichte van vergelijkbare Europese polen. Het is daarom cruciaal onze troeven ten aanzien van potentiële investeerders sterker in de markt te zetten. Het gaat dan onder meer over onze strategische ligging en de ruime en vernieuwde mogelijkheden op onze bedrijventerreinen. Om deze troeven beter kenbaar te maken is er nood aan een gespecialiseerd contactpunt.

Vanuit dit informatiepunt zullen ook samen met b.v. Unizo en VOKA op gezette tijdstippen fora georganiseerd worden waar best practices kunnen worden uitgewisseld onder geïnteresseerden. Ter bevordering van de contacten zal eveneens jaarlijks een netwerkmoment plaatsvinden, waarop alle ondernemers worden uitgenodigd. Ook het overleg met de lokale landbouwers zal niet worden vergeten.

De acties tegen leegstand zullen worden voortgezet met verdere optimalisering en verduurzaming van de bedrijventerreinen. Deze zones zullen eveneens aangepakt worden in functie van betere en milieuvriendelijkere mobiliteit. Nieuwe signalisatie, elektrische laadpalen, beter openbaar vervoer, deelfietsen en deelauto’s, alsook enkele afgezonderde parkeerplaatsen voor vrachtwagens zijn een aantal van de ingrepen die hiervan deel uitmaken. De gemeentelijke parkeerverordeningen zullen - in overleg met de omwonenden- regelmatig opnieuw geëvalueerd en zo nodig in functie daarvan worden aangepast op basis van lokale toestanden.

Inkanteling OCMW--> onze contactpersoon: Schepen van Sociale Zaken Hilde Van Craenenbroeck

Een grote vernieuwing vanaf 2019 is de inkanteling van het OCMW in de gemeente, met de samenwerking van vooral de financiële, administratieve, personeels- en technische diensten.

Deze transitie werd het voorbije jaar reeds voorbereid en sedert enkele maanden werden de functies van Algemeen Directeur en Financieel Directeur voor dit uitgebreide bestuur ook ingevuld. De inkanteling wordt ongetwijfeld een grote uitdaging, waarbij zowel van de personeelsleden uit beide entiteiten als van het politieke front extra inspanningen zullen worden gevergd.

In elk geval zullen we ervoor zorgen dat dit geen afbreuk zal doen aan het sterk sociaal beleid dat reeds decennia lang in onze gemeente wordt gevoerd. Welzijn voor iedereen blijft een basisprincipe, uiteraard met wederzijdse rechten en verplichtingen. De volgende legislatuur zullen een goede werking van het Sociaal Huis en de strijd tegen kinderarmoede primordiaal zijn. De fysieke realisering van het Huis van het Kind wordt een feit.

De seniorenwerking en strijd tegen de eenzaamheid blijft geactiveerd, de zorg ondersteunende diensten worden behouden, evenals de sensibilisering rond gezondheid en welzijn en de samenwerking met de Sociale Raad.

Veiligheid

Dat de luchthaven en de ligging van Zaventem vlak bij Brussel, hart van Europa, impliceert dat wij in geen gewone, eenvoudig te besturen en te beveiligen gemeente wonen hoeft geen betoog.

Een efficiënt veiligheidsbeleid is dan ook noodzakelijk en staat prioritair.

De jongste jaren werden daartoe een aantal belangrijke beslissingen genomen die we deze nieuwe legislatuur verder uitvoeren en die hun vruchten zullen dragen.

Er komt een duurzaam toekomstgericht politiecommissariaat waarvan de bouwwerken voorjaar 2019 moeten starten en dat volgens de plannen dan eind 2021 in gebruik zal worden genomen door een uitgebreider politiekader, dat weldra vorm zal krijgen. Het zal ongetwijfeld energiezuiniger, aangenamer, efficiënter en sneller werken mogelijk maken. Stuk voor stuk items voor een betere beveiliging van de burger.

De werking van onze politiezone zal in positieve zin blijven evolueren met een grotere wijk- en buurtwerking en met de verdere activering van de succesvolle BINen. Preventie- en sensibiliseringscampagnes blijven prominent en de overlastbestrijding wordt versterkt met cameratoezicht, een aangepast politiereglement en strengere GAS boetes.

Ook sluikstorten zal nog krachtdadiger aangepakt worden met een nultolerantie. We zullen de preventieve acties, waarbij de verantwoordelijkheid en de inzet van de burgers ‘om er zelf wat aan te doen’ aan bod komen, blijven aanmoedigen.

Ook de succesvolle samenwerking met Interza zal worden verder gezet. De selectieve inzameling van afval bewijst ecologisch nuttig te zijn en zal verder gepromoot en ondersteund worden, zowel via de gemeente als via de verantwoordelijke intercommunale.

Luchthaven

Ook de luchthaven is één van de hoekstenen voor onze plaatselijke economie. Het gemeentebestuur blijft het standpunt innemen dat de voorbije legislatuur werd verdedigd. Het is inderdaad belangrijk dat naast het economische ook voldoende aandacht wordt besteed aan de vrijwaring van het milieu en de leefbaarheid van de gemeenten rond en de omwonenden van de luchthaven. Er zal dus worden gestreefd naar een gezond evenwicht tussen ecologie en economie.